Salaat ul-Janaazah

De Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen (moge Allah weltevreden zijn met hen allen) hebben uitgelegd dat het dodengebed als volgt verricht dient te worden:

1e Takbier:
Allereerst vangt men aan met de Takbier (het zeggen van “Allaahoe akbar”), waarna men toevlucht zoekt bij Allah tegen de vervloekte satan. Vervolgens zegt men “Bismillah-irrahmaan irrahiem” en reciteert men soerat al-Faatihah gevolgd door een kleine soerah of een aantal verzen.

2e Takbier:
Voorts verricht men voor de tweede maal de takbier en vraagt men zegeningen voor de Profeet (vrede zij met hem) zoals dat ook gedaan wordt aan het eind van het gebed.

3e Takbier:
Na de derde takbier verricht men, naar eigen keus, een smeekgebed voor de overledene. Het best kan men het volgende zeggen (vertaling uit het Arabisch):

“O Allah, vergeef onze levenden en onze doden, degenen die met ons aanwezig zijn en degenen die afwezig zijn, onze jongeren en onze ouderen, onze mannen en onze vrouwen. O Allah, iedereen onder ons die U leven geeft, geef hen leven in de Islam en ieder die U van
ons wegneemt, neem hem weg in (een staat van) geloof. O Allah, ontneemt ons zijn beloning niet en laat ons na hem niet dwalen.”
“Allahoemma aghfir lih’ayyinaa wa mayyitinaa wa shaahidinaa wa ghaa-ibinaa wa saghierinaa wa kabierinaa wa dhakarinaa wa oenthaanaa. Allahoemma min ah’yaytahoe minnaa fa-ah’yihi 3ala l-islam wa min tawaffaytahoe minna fatawaffahoe 3ala l-imaan. Allahoemma laa tah’rimnaa adjrahoe, wa laa toedillanaa ba3dah.”

“O Allah, vergeef hem en heb genade met hem en geef hem kracht en begenadig hem. Laat zijn neerdaling eervol zijn, en laat de ingang wijd voor hem zijn en was hem met water, sneeuw en hagel. Reinig hem van de overtredingen zoals U het witte doek van vlekken gereinigd hebt. Geef hem een verblijfplaats beter dan die hij kende en een vrouw beter dan zijn vrouw. Neem hem op in het Paradijs en bescherm hem voor de bestraffing van het graf en voor de bestraffing van het Hellevuur.”
“Allahoemma aghfir lahoe wa rh’amhoe wa 3aafihi wa 3aa’fu anhoe wa akrim noezoelahoe wa wassi3 moedgalahoe wa aghsilhoe bi l-ma-i wa t-thaldji wa l-barad, wa naqqihi mina l-gataayaa kamaa naqqayta t-thawba l-abyada mina d-danasi wa abdilhoe daaran gayran min daarihi wa ahlan gayran min ahlihi wa zawdjan gayran min zawdjihi wa adgilhoe l-djannata wa-3aidhoe min 3adhaabi l-qabri wa 3adhaabi n-naar.”

Deze smeekbeden zijn beiden overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem). Het verrichten van een smeekgebed met andere woorden is natuurlijk ook toegestaan, zo kan men bijvoorbeeld zeggen:

“O Allah, als hij vroom was vergroot dan zijn beloning en als hij een overtreder was begenadig hem.”
“Allahoemma 3abduka wa bnoe amatika h’taadja ilaa rahmatika wa anta ghanniyoen 3an 3adhaabihi in kaana moehsinan fazid fie hasanaatihi wa-in kaana moesie’an fatadjaa waz 3anh.”

4e Takbier:
Nadat men de vierde takbier heeft verricht, wacht men enige tijd (waarvan sommige moslims ook een smeekbede maken voor moslims in het algemeen) om vervolgens af te sluiten met één Tasliem naar rechts, zeggende “Assalaamoe c alaykoem wa rahmatoe-llaah.”

*De Salaat ul-Janaazah is een staand gebed waarbij geen neerknielen of buigen (Rukoo’h of Sjoesoed) in zit.
**De takbier wordt enkel luid uitgesproken door de Imam of degene die het dodengebed leidt. Iedereen achter de gebedsleider (volgers) dienen de takbier in zichzelf uit te spreken en niet luid.

Condoleren van de nabestaanden:

  • Moge Allah je beloning vermeerderen, de rouwperiode vergemakkelijken en de overledene vergeven.
    “A3thama Allahoe adjrak wa ah’sana a3zaa’ak wa ghafara limayyitik.”
  • Waarlijk, aan Allah behoort wat van Hem is en hetgeen wat Hij geeft is van Hem en Hij heeft voor alles een tijd bepaald. Wees geduldig en vertrouw op Allah.
    “Ienna liellaahie maa agada, wa lahoe maa a’ataa wa koelloe shay’in ‘iendahoe bie adjalin moesammaa faltasbir wal-tah’tasieb.”